Aktivnosti

2022

Rad Udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini u 2022. godini su obilježile brojne i raznolike aktivnosti koje je Udruženje realizovalo ili samostalno ili u saradnji sa parterskim institucijama. Uspješno je realizovan projekat „VITA produkcija video materijala iz biologije i genetike”  u okviru čega je objavljeno pet (5) video sadržaja koji su dostupni javnosti putem FB i YouTube kanala kao i na web stranici GENuBiHa U okviru ljetne škole koju je 2022. godine za predškolarce i mlađe osnovce organizovalo Udruženje „Sinapse“, GENuBIH je učestvovao sa edukativnom radionicom o građi genetičkog materijala, izgledu i načinu analize ljudskih hromosoma teznačaju ovih analiza u dijagnostici i naučnoistraživačkom radu.  U mjesecu septembru  je održana radionica o tehnologiji uređivanja genoma „Workshop on Genome Editing in Bosnia and Herzegovina. Radionicu je organizovala i finansijski podržala Američka ambasada u Sarajevu kroz Ministrastvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (United States Department of Agriculture USDA) i GENuBIH Generalna skupština IUTOX-a (International Union of Toxicology) je donijela odluku da Sarajevo i Udruženje genetičara u BiH budu domaćini 13. Kongresa toksikologije u zemljama u razvoju koji će se realizovati uz 5. Kongres genetičara u BiH sa međunarodnim učešćem 2027. godine. U 2022. godini Udruženje je apliciralo i dobilo finansijsku podršku za realizaciju više naučnostručnih događaja i to od Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva za nauku i obrazovanje FBiH i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

2021
Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini je značajan dio svojih kapaciteta usmjerilo na organizaciju Drugog kongresa genetičara u Bosni i Hercegovini s međunarodnim učešćem kao i pratećeg Workshopa o naprednim biotehnologijama „Workshop on Advanced Biotechnology in Bosnia and Herzegovina – novel tools, safety measures, and ethical issues in genetic manipulation” podržanog od strane Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA). Kongres i workshop su realizovani sa velikim uspjehom i interesom stranih i domaćih naučnika i studenata te s pozitivnim kritikama javnosti. Udruženje je u 2021. godini uspješno realizovalo projekat pod nazivom „Mobilni tim za diferencijalnu detekciju SARS-COV-2 kod starijih i nepokretnih osoba na području Kantona Sarajevo“ djelomično finansiran od BH POŠTI. U protekloj godini, Udruženje je postalo član European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) čime je ostvarena mogućnost učlanjenja i pratećih benefita za članove GENUBiH-a. U 2020. godini Udruženje je obezbijedilo kolektivno članstvo u IUTOX (International Union of Toxicology) te je kao rezultat toga u 2021. godini uspješno apliciralo za organizaciju “13. Kongresa toksikologije za zemlje u razvoju“ (Congresses on Toxicology in Developing Countries – CTDC13) koji se održava svake tri godine, te bi Udruženje trebalo biti domaćin kongresa 2027. godine. Udruženje je u 2021. godini pristupilo 7 novih članova.
2020

Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini je tokom 2020. godine značajan dio svojih kapaciteta usmjerilo na realizaciju projekta za mlade „Nargila – užitak ili prijetnja“ podržanog od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade iz budžeta Kantona Sarajevo za 2019. Projekat je realizovan sa velikim uspjehom i pozitivnim kritikama javnosti.  Udruženje je u 2020. godini, koju je nažalost obilježila i pandemija SARS-CoV-2 virusa, ostvarilo djelimično finansiranje od BH POŠTI za aplikaciju „Mobilni tim za diferencijalnu detekciju SARS-CoV-2 kod starijih i nepokretnih osoba na području Kantona Sarajevo“. U protekloj godini, Udruženje je nominovalo svoje članove za EBMG BMGG CME Registration system i Congress of European Society of Human Genetics 2020U okviru komuniciranja sa javnošću po pozivu Vijeća roditelja Dobrinjske gimnazije, održano je predavanje o aktualnoj pandemiji. Udruženje je nastavilo i sa redovnim elektronskim publiciranjem Biltena Udruženja genetičara u BiH, te za svoje članove obezbijedilo kolektivno članstvo u International Union of Toxicology.  Udruženju su pristupila 3 nova člana.

2019

Tokom 2019. godine Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini je najznačajniji dio svojih kapaciteta usmjerilo na realizaciju Prvog kongresa genetičara u BiH sa međunarodnim učešćem zajedno sa međunarodnom radionicom „COMET Workshop“ što je realizovano sa velikim uspjehom i pozitivnim kritikama učesnika. Prihvaćena je i aplikacija na Javni poziv Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za finansiranje/sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, za realizaciju projekta „Nargila – užitak ili prijetnja“. Udruženje je nastavilo i sa redovnim elektronskim publiciranjem Biltena Udruženja genetičara u BiH, te za svoje predstavnike obezbijedilo kolektivnu članarinu u Evropskom udruženju humanih genetičara (ESHG-European Society of Human Genetics). Udruženju je pristupilo 22 nova člana.

2018

Finaliziran je projekat „Misli glavom – čuvaj gene“. Organizovane dvije edukativne radionice Polimerazna lančana reakcija (PCR) – praktično i teorijsko usavršavanje“, iz programa cjeloživotnog obrazovanjaPublicirana su planirana tri broja elektronske publikacije Biltena Udruženja genetičara u BiH. Pokrenute su aktivnosti za kolektivno učlanjenje u Evropsko udruženje humanih genetičara (ESHG). Aplicirali smo na Javni poziv Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2018. godinu” i osigurali sredstva za realizaciju “COMET workshop”-a.  Kontinuirano su oglašavane i objavljivane različite aktuelnosti na web i facebook stranici Udruženja. U 2018. Udruženje je primilo sedam novih članova.

2017

Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini je tokom 2017. provodilo redovne aktivnosti kao što su učešće u Noći istraživača u Sarajevu i Banjoj Luci i obilježavanje 25. aprila – Međunarodnog dana DNK. Naročito značajnim postignućem u 2017. smatramo pokretanje elektronske publikacije – Bilten Udruženja genetičara u BiH. Također,  predstavnici Udruženja u saradnji sa Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA, uspješno su održali dvije teorijsko-praktične radionice na temu izolacije DNK iz humanog, animalnog i biljnog materijala sa velikim brojem zainteresiranih polaznika. U toku 2017. započela je realizacija projekta „Misli glavom – čuvaj gene“,  kojeg je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.  U 2017. Udruženju je pristupilo devet novih članova.

Kontaktirajte nas

1 + 2 =

Telefon

+387 33 220-926

Email

genubih@gmail.com