Aktivnosti

2018.

Finaliziran je projekat „Misli glavom – čuvaj gene“. Organizovane dvije edukativne radionice Polimerazna lančana reakcija (PCR) – praktično i teorijsko usavršavanje“, iz programa cjeloživotnog obrazovanja. Publicirana su planirana tri broja elektronske publikacije Biltena Udruženja genetičara u BiH. Pokrenute su aktivnosti za kolektivno učlanjenje u Evropsko udruženje humanih genetičara (ESHG). Aplicirali smo na Javni poziv Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2018. godinu” i osigurali sredstva za realizaciju “COMET workshop”-a.  Kontinuirano su oglašavane i objavljivane različite aktuelnosti na web i facebook stranici Udruženja. U 2018. Udruženje je primilo sedam novih članova.

2017.

Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini je tokom 2017. provodilo redovne aktivnosti kao što su učešće u Noći istraživača u Sarajevu i Banjoj Luci i obilježavanje 25. aprila - Međunarodnog dana DNK. Naročito značajnim postignućem u 2017. smatramo pokretanje elektronske publikacije - Bilten Udruženja genetičara u BiH. Također,  predstavnici Udruženja u saradnji sa Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA, uspješno su održali dvije teorijsko-praktične radionice na temu izolacije DNK iz humanog, animalnog i biljnog materijala sa velikim brojem zainteresiranih polaznika. U toku 2017. započela je realizacija projekta „Misli glavom – čuvaj gene“,  kojeg je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.  U 2017. Udruženju je pristupilo devet novih članova.

2016.

25. aprila obilježen Međunarodni DNK dan. Članovi Udruženja su učestvovali u međunarodnoj manifestaciji Noć istraživača u Sarajevu.

2015.

U okviru saradnje sa Evropskim udruženjem humanih genetičara (ESHG), obilježen je Međunarodni dan DNK. Članovi Udruženja su učestvovali u međunarodnoj manifestaciji Noć istraživača u Banjoj Luci. U saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, organiziran je 2. Simpozij genetičara u Bosni i Hercegovini, koji je održan 2. i 3. oktobra 2015. u Banjoj Luci. Publicirana je Knjiga apstrakata sa ovog simpozija.

2014.

Tokom 2014. godine Udruženje genetičara u BiH realiziralo je projekat „Uspostavljanje savjetovališta i informativnog sistema za buduće mlade znanstvenike“, kojeg je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. U okviru ovog projekta kao i saradnje sa Evropskim udruženjem humanih genetičara (ESHG), obilježen je Međunarodni dan DNK. Ciljana grupa u ovom projektu (studenti i srednjoškolci) je upoznata sa ključnim genetičkim otkrićem 20 vijeka – strukturom DNK molekule te uticajem koje je isto imalo na buduća istraživanja kao i život savremenog čovjeka. Također, članovi Udruženja su aktivno promovisali Udruženje i genetička istraživanja učešćem u međunarodnoj manifestaciji Noć istraživača u Banja Luci i u Sarajevu. Svoje programske ciljevi u smislu organizovanja naučnih skupova, Udruženje je 2014. godine ostvarilo angažmanom u organizaciji i realizaciji naučnog skupa „(Cito)genetika i biomedicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

2013.

U 2013. godini Udruženje je organizovalo naučni skup pod nazivom „Genetika u BiH: retrospektiva i perspektiva“, kojeg je odobrilo i finansijski podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, sa ciljem sagledavanja kadrovskih i ljudskih kapaciteta te razvoja i uloge genetike u pojedinim institucijama i visokoškolskim ustanovama u BiH. U javnoj raspravi o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, održanoj 7. 11. 2013. u Sarajevu, predstavnici Udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini su iznijeli stručne prijedloge, dopune i izmjene Nacrta zakona koje su smatrali neophodnim u cilju značajnog doprinosa formulisanju jasnog, nedvosmislenog i provodivog zakona.

2012.

U 2012. godini Udruženje genetičara u BiH je publiciralo Zbornika radova (Proceedings - 1st Symposium of Geneticists in Bosnia and Herzegovina, February 17-18, 2011, Sarajevo) koji na 108 stranica sadrži 14 radova sa preko 40 autora od kojih su mnogi međunarodni eminentni znanstevnici iz oblasti genetike.

2011.

Već po samom osnivanju, Udruženje je u saradnji sa Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu organizovalo seminar “Uspostava forenzičnih DNK baza u zemljama regiona: iskustva i perspektive“. U toku 2011. stavljena je u funkciju i prva web stranica Udruženja. Udruženje genetičara u BiH je 2011. postalo članicom Mreže pravde u Bosni i Hercegovini, neformalna mreža nevladinih organizacije, koja djeljuje u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava u cilju podrške efikasnosti, neovisnosti i odgovornosti pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, kao i kvalitetnog informiranja, obrazovanja i zastupanja interesa građanki i građana u sektoru pravde.